VENČAVAM TE

VENČAVAM TE

Amanda Kvik

Izdavač: Vulkan izdavaštvo

Žanr: Ljubavni

Redovna cena: 699,00 din

Sa popustom i do: 566,19 din (ušteda: 132,81 din)

Ni­je la­ko za­ra­đi­va­ti kao dam­ska dru­žbe­ni­ca na­ro­či­to ka­da ima­te oštar je­zik i ori­gi­na­lan um. Ema Grej­son je upra­vo zbog to­ga u po­sled­nih šest me­se­ci pro­me­ni­la tri ta­kva po­sla. Nje­na tre­nut­na slu­žba na za­mor­noj se­o­skoj kuć­noj za­ba­vi ubi­stve­no je do­sad­na - sve do neo­bič­nog su­sre­ta sa le­gen­dar­nim Edi­so­nom Sto­uk­som ko­ji će joj do­de­li­ti taj­ni po­sao nje­go­ve po­moć­ni­ce. Sto­uks je u ne­sva­ki­da­šnjoj mi­si­ji, tra­ga­ju­ći za ano­nim­nim lo­po­vom ko­ji je ukrao drev­nu kni­gu re­ce­pa­ta ta­jan­stve­nih na­pi­ta­ka. Edi­son sum­nja da se kra­dlji­vac na­la­zi me­đu go­sti­ma na za­ba­vi - gde tra­ga za in­tu­i­tiv­nom že­nom na ko­joj će opro­ba­ti od­re­đe­ni elik­sir. Za že­nom baš kao što je Ema...No­vo rad­no me­sto Emi do­no­si neo­če­ki­va­nu strast i je­zi­vu opa­snost. Me­đu­tim, ka­da ubi­ca bu­de na­pao ona će shva­ti­ti uža­snu isti­nu. Uko­li­ko ona i Edi­son ne smi­sle plan da nad­mu­dre ne­mi­lo­srd­nog ubi­cu, mo­gla bi da iz­gu­bi čo­ve­ka svo­jih sno­va - pa čak i sop­stve­ni ži­vot... ”Ako poč­ne­te da či­ta­te knji­gu Aman­de Kvik ka­sno po­pod­ne, ve­ro­vat­no će­te nad njom pro­ve­sti ce­lu noć.” - Den­ver Post

Kategorija:

ISBN:

Broj strana:

Pismo:

Povez:

Format:

nav-id:

Knjige

978-86-7878-050-9

256

Latinica

mek

145x205 mm

A034796

28. April 2016

Zora Savic

Ova knjiga je divna. Procitala sam sve knjige od Amande i imam sve osim ove...

Artikli na akciji

715,00 din 579,15 din

639,00 din 575,10 din

1.099,00 din 890,19 din

2.453,00 din

2.044,44 din

Ušteda: 408,56 din

Od istog autora